2022-03-25 09:35Pressmeddelande

Dags för samråd om ny behandlingsanläggning på Ingarvet

Onsdagen den 30 mars välkomnar vi allmänheten till samråd om vår etablering av en ny behandlingsanläggning för förorenade massor. Media är välkommen till en pressträff före samrådet.

Den 30 mars klockan 10.00-11.30 bjuder vi in dig (media) till en träff på Falu återvinning. Anledningen är vi vill berätta mer om vår etablering av en ny behandlingsanläggning och deponi för förorenade massor på Ingarvet.

På plats kommer du att träffa Per Dahlberg (vd), Jenny Drugge (styrelseordförande) och Florence Berg (projektledare). De kommer att berätta mer om den nya anläggningen och verksamhetens miljöeffekter. Du får också en kortare guidning på anläggningsområdet som är planerat för behandling och deponi. 

Senare under dagen kommer vi att genomföra det allmänna samrådsmötet. Då kommer även allmänheten få information om den planerade verksamheten, kunna ställa frågor och framför sina synpunkter. Media är självklart välkommen att delta även på samrådet.

Praktisk information
Tid: 30 mars, klockan 10.00-11.30 (pressträff), 15.00-19.00 (allmänt samråd, drop-in)
Plats: Falu återvinning (Falu ÅVC), Skyfallsvägen 20, 791 77 Falun. Följ skyltning ”samråd” för att komma till parkering.
Vid frågor: Mikaela Trapp, kommunikatör, mikaela.trapp@fev.se, 023-77 49 39.

Fakta/Projektet Hållbar hantering av förorenade massor

För att läsa mer om projektet och ta del av samrådsunderlaget – gå in på projektsidan fev.se/hanteringmassor

Miljövinster

De viktigaste miljövinsterna med en ny behandlingsanläggning och deponi på Ingarvet:

  • Bättre resursutnyttjande genom att rena och återvinna jord- och schaktmassor lokalt i kommunen vid exempelvis vägbyggen.
  • Behovet av material från grus- och bergtäkter minskas genom återvinning av massor från grävning och schaktning.
  • Minskade utsläpp till luft genom kortare avstånd till en behandlingsanläggning, vilket ger minskad klimatpåverkan och lägre kostnader.
  • Minskad urlakning av föroreningar till grund- och ytvatten genom bättre förutsättningar för sanering av förorenade markområden.
Det här har hänt

2020 – FEV genomför en förstudie som visar att det finns förutsättningar att bedriva en behandlingsanläggning för förorenade jordmassor och farligt avfall på Falu Återvinning, Ingarvet.

18 september 2020 – FEV:s styrelse ställer sig bakom ett genomförande.

10 december 2020 ­– Kommunfullmäktige i Falu kommun säger ja till ett genomförande och ger FEV tillåtelse att bedriva verksamheten på det tilltänkta området.

2021 – FEV förbereder ansökan om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MMD)

Vad händer nu (preliminär tidplan)

Vårvintern 2022 – FEV arbetar vidare med tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och samråd.

Hösten 2022 – Tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

2023 – Mark- och miljödomstolen begär in kompletteringar och synpunkter i remiss.

Hösten 2023 – Beslut från Mark- och miljödomstolen.


Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 200 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Kontaktpersoner

Medieansvarig
Mikaela Trapp
Falu Energi & Vatten