2024-05-21 06:00Pressmeddelande

Stora framsteg i Falubornas återvinning

Plockanalys på Falu Återvinningscentral.Plockanalys på Falu Återvinningscentral.

Faluborna har blivit betydligt bättre på att sortera sitt avfall på återvinningscentralen i Falun! Årets plockanalys visar att 84 procent av avfallet sorteras rätt.

- Det är fantastiskt bra! Faluborna har gjort en stor positiv förändring i sin sortering och det är en viktig insats för miljön och klimatet, säger Cajsa Hagberg, utvecklingsledare för återbruk på Falu Energi & Vatten.

FEV har gjort samma typ av plockanalys sedan 2020, med varierande resultat. Den största skillnaden från förra året är minskning av felslängda förpackningar och textilier.

Vad beror den stora förbättringen på? Ja, det är en kombination av flera saker. Faluns satsning på Återbruket har gett goda resultat, och allt fler lämnar in hela saker som kan användas igen. På återvinningscentralerna har man också jobbat mer med att underlätta textilinsamling och plaståtervinning. Dessutom är medarbetare ute och hjälper kunderna mer än vad som gjorts tidigare. Men Cajsa ser också en samhällsförändring.

- Människor har mer förståelse och kunskap kring vikten av att sortera rätt och det är väldigt viktigt för att vi ska få till en förändring, säger Cajsa Hagberg.

Nytt skyltsystem

Förra året infördes ett nytt nationellt skyltsystem för avfall och dessutom fick en del typer av avfall nya namn.  När allt avfall som kan sorteras har sorterats, så läggs det som blir över i containern ”slutsorterat”.  Det nya skyltsystemet ska underlätta för kunderna att göra rätt.

- Vi jobbar hela tiden med utveckling och förbättringar på våra återvinningscentraler för att skapa förutsättningar för Faluborna att kunna sortera så mycket avfall som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt, säger Cajsa Hagberg.  

Den totala mängden grovavfall till förbränning har även minskat, vilket är steg i rätt riktning för att nå uppsatta mål i Kretsloppsplan 2030.

- Jag vill verkligen hylla Faluborna. De har gjort en stor positiv förändring i hur de sorterar, säger Cajsa Hagberg.

Målet är att fram till 2030 halvera mängden grovavfallet per person (basår 2022). Från 40 kilo per person till 20 kilo per person.

- Varje sak som slängs hamnar numera mer rätt, och fler saker kan återbrukas. Med den här utvecklingen kommer vi nå det målet med god marginal vilket är fantastiskt. Nu fortsätter vi att jobba på för att minska avfallet ännu mer, säger Cajsa Hagberg.

Fakta

Grovavfall 

Grovavfall är avfall från hushåll som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl vid hemmet. Till exempel trasiga soffor, bokhyllor, resväskor, cykeldäck, madrasser och invasiva växter.

Kretsloppsplan

Den plan i Falu kommun för förebyggande och hantering av avfall för åren 2024-2030. 

Kretsloppsplan för Falun - Startsida

Plockanalys 

Om vi sorterar vårt avfall så kan nästan allt återvinnas eller ännu hellre återanvändas. Farliga ämnen kan separeras och hela saker och textilier kan användas igen. Plockanalysen innebär att medarbetare på ÅVC går igenom en förutbestämd mängd avfall och kollar hur mycket som slängs rätt. Resultatet av analysen är ett sätt att stämma av om Falun lever upp til målen eller om något behöver justeras i verksamheten för att underlätta för kunderna att sortera rätt.

September 2020 45% rätt sorterat

April 2021 57% rätt sorterat

April 2022 49% rätt sorterat

April 2023 59% rätt sorterat

April 2022 84% rätt sorterat

 

 

 Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1 127 miljoner kronor per år och har cirka 230 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.


Kontaktpersoner

Projektledare/utvecklingsledare Återbruk
Cajsa Hagberg
Kommunikationschef
Agnes Hejll