2022-02-07 10:29Pressmeddelande

Tillståndsprocessen i gång för ny behandlingsanläggning på Ingarvet

En man med vinterkläder står ute i naturen och pekar mot en markyta.Per Dahlberg, vd på Falu Energi & Vatten, visar delar av området där den nya behandlingsanläggningen för förorenade massor planeras.

Idag lämnade Falu Energi & Vatten in samrådshandlingar för en ny behandlingsanläggning och deponering av farligt avfall på Ingarvet i Falun.
– Med den nya anläggningen kan vi på ett hållbart och ansvarsfullt sätt ta hand om och återvinna förorenade massor – lokalt i Falun, säger Per Dahlberg, vd på Falu Energi & Vatten.

Falu kommun har en lång industrihistoria med bland annat gruvdrift. Historien har gett Falun världsarvsstatus, men det har även lämnat efter sig ett negativt arv i form av föroreningar i marken. Idag fraktas till exempel jord- och schaktmassor som klassas som farligt avfall från kommunen till behandlingsanläggningar och deponier på andra orter utanför länet.
– I takt med att hållbarhetskraven ökar i samhället har vi ifrågasatt hur hanteringen faktiskt fungerar. Som lokal avfallshanterare kan och vill vi vara en del av lösningen. Vi har kunskapen och möjligheterna att på ett ansvarsfullt sätt återvinna och ta hand om dessa massor – lokalt i närområdet, säger Dahlberg.

Upp till hälften kan återvinnas

Falu Energi & Vattens mål med den nya verksamheten är att upp till hälften av massorna som kommer in till anläggningen ska kunna återvinnas. Det kan vara olika sorter av sand och grus som efter behandling kan återanvändas vid till exempel vägbyggen.
– De resterande produkterna som blir kvar av jordmassorna betraktas som farligt avfall och den enda hållbara lösningen idag är att lägga det på en säker deponi, förklarar Dahlberg.

En behandlingsanläggning för återvinning och deponering av farligt avfall är förenat med mycket starka miljökrav. Krav som måste uppfyllas för att verksamheten ska bedrivas hållbart, både under och efter den aktiva perioden som bedöms vara cirka 30 år.
– Nu har vi lämnat in samrådsunderlaget som är ett första steg i ansökan. Nästa steg är att beskriva verksamhetens tänkbara miljökonsekvenser och hur de kan förebyggas, säger Dahlberg.

Den tänkta markytan på Ingarvet är detaljplanerad för deponiverksamhet, men i anslutning till ytan finns ett närområde som används för rekreation.
– För att göra så lite påverkan som möjligt på omgivande natur har vi begränsat anläggningens yta. Ytan är också placerad på längsta möjliga avstånd från bostäder, berättar Dahlberg.

Planerar för samråd och öppet hus

Just nu pågår arbetet med att ta fram en tillståndsansökan enligt miljöbalken. Första steget i ansökningsprocessen är att hålla samråd med berörda myndigheter och övriga intressenter som närboende, ideella organisationer och allmänheten.
– Det är väldigt viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vad vi önskar göra. Vi planerar till exempel att bjuda in till ett allmänt samråd i form av ett öppet hus. Där kommer vi berätta mer om den nya anläggningen och som deltagare får du också möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till våra medarbetare, avslutar Per Dahlberg.

Alla skriftliga synpunkter som kommer in i samband med samråden kommer att ingå i ansökningshandlingarna.

 

Fakta/Projektet Hållbar hantering av förorenade massor

För att läsa mer om projektet och ta del av samrådsunderlaget – gå in på projektsidan fev.se/hanteringmassor

Ett allmänt samråd (öppet hus) planeras under månadsskiftet mars-april 2022. Inbjudan till samrådet kommer att skickas ut per post till närboende och annonseras i dagspress.

Miljövinster

De viktigaste miljövinsterna med en ny behandlingsanläggning och deponi på Ingarvet:

  • Bättre resursutnyttjande genom att rena och återvinna jord- och schaktmassor lokalt i kommunen vid exempelvis vägbyggen.
  • Behovet av material från grus- och bergtäkter minskas genom återvinning av massor från grävning och schaktning.
  • Minskade utsläpp till luft genom kortare avstånd till en behandlingsanläggning, vilket ger minskad klimatpåverkan och lägre kostnader.
  • Minskad urlakning av föroreningar till grund- och ytvatten genom bättre förutsättningar för sanering av förorenade markområden.
Det här har hänt

2020 – FEV genomför en förstudie som visar att det finns förutsättningar att bedriva en behandlingsanläggning för förorenade jordmassor och farligt avfall på Falu Återvinning, Ingarvet.

18 september 2020 – FEV:s styrelse ställer sig bakom ett genomförande.

10 december 2020 ­– Kommunfullmäktige i Falu kommun säger ja till ett genomförande och ger FEV tillåtelse att bedriva verksamheten på det tilltänkta området.

2021 – FEV förbereder ansökan om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MMD)

Vad händer nu (preliminär tidplan)

Vårvintern 2022 – FEV arbetar vidare med tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och samråd.

Hösten 2022 – Tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

2023 – Mark- och miljödomstolen begär in kompletteringar och synpunkter i remiss.

Hösten 2023 – Beslut från Mark- och miljödomstolen.Om Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år och har drygt 215 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun. Kontaktpersoner

Medieansvarig
Mikaela Trapp
Falu Energi & Vatten